1. КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА ЗАСТРАХОВКАТА?

Медицинската застраховка при пътуване в чужбина осигурява сигурност и защита в случай на злополука или внезапно заболяване, като покрива разходите необходими за получаване на спешна и неотложна специализирана медицинска помощ при престой в чужбина.

Застраховката се сключва за физически лица, без оглед на тяхното гражданство за времето на пътуване или престой извън територията на Република България.

2. ЗАСТРАХОВАНИ ЛИЦА

Застраховат се физически и психически здрави лица на възраст до 80 години. Лица на възраст над 70 години до 80 години се застраховат при завишена застрахователна премия само за рискове "медицински разноски вследствие злополука или акутно заболяване" и "репатриране вследствие злополука или акутно заболяване".

Не се покрива рискът "Смърт вследствие злополука" за недееспособни лица, лица под 14 годишна възраст и лица над 70 годишна възраст.

При специални условия и с разрешение на ЦУ се застраховат лица с установена трайно намалена работоспособност (инвалидност) над 50% включително.

3. ПОКРИТИ РИСКОВЕ

Основни рискове:
 1. Медицински разноски вследствие злополука или акутно заболяване;
 2. Репатриране вследствие злополука или акутно заболяване;
 3. Спешна дентална помощ.
Допълнителни (избираеми) рискове:
 1. Спасителни разноски;
 2. Смърт и трайно намалена работоспособност вследствие злополука;
 3. Дневни пари за болничен престой;
 4. Кражба, загуба или забавяне на личен багаж;
 5. Гражданска отговорност към трети лица;
 6. Правна помощ;
 7. Лични разходи.

4. НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ЗАСТРАХОВКАТА:

Валиден документ за самоличност на кандидата за застраховане - паспорт или лична карта; Ако ще застраховаме група, трябва да изготвите списък с трите имена по лична карта на кандидатите за застраховане и ЕГН. Имената трябва да са изписани на кирилица и латиница.

5. ТЕРИТОРИЯ НА ВАЛИДНОСТ

Застраховката е валидна за цял свят с изключение територията на Република България и страната на постоянно местожителство на Застрахования (в случай, че е различна от Р. България). Може да сключите медицинската застраховка за период от 1 до 365 дни.

6. ЗАСТРАХОВАТЕЛНА СУМА

Застрахователната сума е в евро или щатски долари и може да бъде в границите от 5000 до 200 000 евро или щатски долара. Отговорността на Застрахователя е до размера на договорения лимит по съответния риск, независимо от броя на настъпилите застрахователни събития в срока на действие на застраховката. За лица над 70 години, Застрахователят покрива Медицински разноски вследствие злополука до размера на избраната застрахователна сума, а медицински разноски вследствие акутно заболяване до 1 000 евро или щатски долари, независимо от размера на избраната застрахователна сума. Лимитът на отговорност за спешна дентална помощ е 350 евро или щатски долари общо за всички събития в рамките на срока на застрахователната полица.

7. ЦЕНА НА ЗАСТРАХОВКАТА

Цената на застраховката се формира в зависимост от:
 1. Избраното покритие.
 • При застрахователна сума 5000 евро, премията, която трябва да заплатите е 0,45 евро на ден;
 • При ЗС 10 000 евро - 0,55 евро на ден;
 • При ЗС 15 000 евро - 0,70 евро на ден;
 • При ЗС 20 000 евро - 0,80 евро на ден;
 • При ЗС 25 000 евро - 0,90 евро на ден;
 • При ЗС 30 000 евро - 1,00 евро на ден;
 • При ЗС 50 000 евро - 1,25 евро на ден;
 • При ЗС 100 000 евро - 1,80 евро на ден;

За деца, ученици и студенти до 26 год - ползвате 25 % отстъпка;

За срок на застраховката над 31 дни - ползвате от 5 до 30% отстъпка;

За група над 10 лица - ползвате от 5 до 20% отстъпка;

 1. Допълнителните рискове, които искате да покрие от Застрахователя по време на вашия престой в чужбина. Те са изброени по-горе в "покрити рискове"
 2. Възрастта на Застрахования. Всички застрахователни компании завишават застрахователната премия, ако сте на възраст над 70 год.
 3. Целта на Вашия престой. Ако отивате в чужбина с цел работа или спорт ще имате завишения на премията, в зависимост от това, в кой рисков клас попада вашата професия или спорта, който ще упражнявате. Някои застрахователни компании предлагат отстъпки при групова застраховка или застраховане на цялото семейство.