1. Какво представлява застраховката

Тя застрахова отговорността на  физически и юридически лица, регистрирани като търговци, които притежават лиценз за превоз на пътници и товари.

Изискването за наличие на тази застраховка е предвидено в Регламент (ЕО) № 1071/2009 г. на Европейският парламент, налагащ промените в Наредба № 11 от 31.10.2011г. за извършване на международни автомобилни превози на товари и пътници, което беше обнародвано в Държавен вестник на 18.11.2011г.

Тази застраховка се сключва във връзка с необходимостта за доказване на финансова стабилност на всеки едноличен търговец или търговско дружество, което притежава или кандидатства за издаване на лиценз на Общността и заверени копия на лиценза, издаден от министъра на транспорта или упълномощено от него длъжностно лице (Съгласно чл. 2, ал. 1 от Наредба № 11/31.10.2002г. за Международен превоз на пътници и товари.

2. Цена на застраховката

Застрахователната сума се определя от Застрахования и следва да не е по-малка от общия размер на капитала, с който е необходимо да разполага превозвача, който от своя страна не може да бъде по-малък от определената в чл. 6 от Проекто Наредбата.