1. Какво представлява застраховката

Тази застраховка е една от най-често ползваните застраховки на професионална отговорност. Тя е изключително важна за стабилността и сигурността на бизнеса на превозвача. Защото когато товарът е на път, той е изложен на много рискове. От приемането на товара до предаването му, превозвачът е отговорен за загубите. И освен рисковете, свързани с транспорта, превозвачът е подложен на допълнителна несигурност.

"Отговорност на превозвача" осигурява застрахователна защита срещу материалната отговорност на превозвача за цялостна или частична липса и/или повреда на превозваните от него с автомобилен транспорт товари със собствени превозни средства или с наети превозни средства. Покриват се разумно направените разходи за предотвратяване и намаляване на щети. Такива разходи включват: спасяване на превозваните стоки, претоварването им, съхранението на стоки на склад, допълнителни разходи за превоз до първоначалното им предназначение и други. Застраховката покрива и разходи за навло, митнически такси и други разноски по превоза на стоката в случай на цялостна липса и пропорционално, когато има частична липса.

2. Покрити рискове:

При международен автомобилен превоз покритите рискове и лимит на отговорност са съгласно Конвенцията за договора за международен автомобилен превоз на товари CMR, а при превоз на територията на Република България – съгласно Закона за автомобилните превози. При сключване на абонаментна застраховка застрахователното покритие се простира върху всички рейсове на транспортните средства на застрахования превозвач в рамките на срока на договора.

3. Цена на застраховката

Застрахователната премия се определя в зависимост от района на осъществяване на превозите, броя на превозните средства, с които оперира превозвачът, и покритите рискове.

4. Kакво да направите при настъпване на застрахователно събитие?

При тази застраховка това е от изключителна важност.

  • Незабавно предприемете мерки за спасяване на товара, предотвратяване и ограничаване на вредите;
  • Направете необходимите постъпки и действия срещу трети лица за причинените от тях загуби или повреди на застрахования товар, в това число в рамките на три дни от доставката или узнаването за настъпило застрахователното събитие, изпратете писмен протест доказан по надлежен ред;
  • Не приемайте стоката, когато тя е в съмнително, лошо състояние, освен ако има документ, ангажиращ отговорността на трети лица за нанесените от тях липси или повреди на застрахования товар;
  • В случай на установена, при получаване на пратката, липса или повреда се свържете, незабавно с изписания на договора „авариен комисар”, който да извърши оглед на товара, както и уведомете Вашия застраховател АД за това;
  • Уведомeте най-близкото бюро на лицензиран, независим авариен комисар работещ като Лойдов агент (Lloyd’s Agent), който да извърши огледа на товара.

Застраховката Отговорност на превозвача на товари по шосе е изключително важна за превозвача. От една страна тя гарантира неговата финансова стабилност при проблем с товара, от друга страна застрахователят се явява гарант за спазването на международните конвенции и практики.