1. Какво представлява застраховката

Основната цел на тази застраховка е да обезщети собственика на стоката за финансови загуби, които могат да бъдат понесени, в случай че товарът погине или бъде увреден по време на на превоз. Застрахователят изплаща обезщетение за пълната или частична загуба на товара в зависимост от застрахователното събитие и покритите по полицата рискове. Възстановяват се и разходи, които са извършени с цел спасяване на товара и ограничаване на щетите.

Предлагаме два продукта по този вид застраховка на своите клиенти, в зависимост от териториалните граници на превоза:

  • Застраховка на товари по време на международни превози
  • Застраховка на товари по време на превоз във вътрешността на България

2. Покрити рискове:

Застрахователното покритие е съгласно действащите Лондонски Институтски Карго Клаузи:

  • Институтски Карго Клаузи (A) – 1/1/82 /Пълно покритие/ - покрива всички възможни рискове от загуба или повреда на застрахования товар по време на превоза с изключение на риска война, политически размирици, стачки, бунтове, банкрут на застрахования, фалит, курсови разлики на стойността на стоките на борсата, умишлено действие или бездействие на застрахования, както и вредите, причинени от недостатъчна или неподходяща опаковка или от непригодност на превозното средство. към покритите рискове спадат пожар, експлозия, пътнотранспортно произшествие, природни бедствия, кражба, като този риск у нас се изключва при кражба на цялото превозно средство. Голяма част – около 90% от всички застраховки карго, се сключват на институтски карго клаузи „А“
  • Институтски Карго Клаузи (В) – 1/1/82 /Ограничено покритие/ - покрива пожар, природни бедствия, земетресения, намокряне на товара, навлизане на мокра или речна вода в трюма или контейнера, частична или пълна загуба на пакет от стоката, но според застрахователите много рядко се купува.
  • Институтски Карго Клаузи (C) – 1/1/82 /Минимално покритие/ - те са много специализирани и покриват единствено пожар, експлозия, пътнотранспортно произшествие и пълна загуба. С тях се застраховат товари в насипно или наливно състояние.
  • Други действащи, специализирани и прилагани на международния застрахователен пазар „Карго“ клаузи.

При сключване  на абонаментна застраховка Застрахователят осигурява непрекъсната и пълна застрахователна защита на всички или някои видове товари за определен срок от време при предварително договорени застрахователни условия и преференциални тарифни числа.

Застраховката на товари по време на превоз – „Карго” е в сила за времето на превоза по обичайния маршрут и, ако не е уговорено друго, започва с предаването на товара за превоз и продължава до предаването му на получателя, включително и при претоварване и складиране.

3. Цена на застраховката

Тарифата при застраховка карго зависи от вида на стоката, от нейната опаковка (кашон, на бали, чувал, насипно състояние), от вида на транспорта (товарен автомобил, самолет, кораб и други), от дестинацията (страната, от която и до която пътува) и покритието по изброените клаузи.

4. Необходими документи при сключване на полицата и при възникване на застрахователно събитие:

При сключването на застраховката е необходимо да се представи фактура за стойността на товара, товарителница и попълнено предложение или апликация.

Когато имаме застрахователно събитие е необходимо да представите оригинал на полицата, протокол за извършен оглед от авариен комисар, констативен протокол на превозвача, протестно писмо до превозвача, опаковъчен лист и спецификация на товара, ако има такива и др.