Застраховане на Възобновяеми Енергийни Източници /ВЕИ/

Обект на застраховане по този вид застраховка е специфично оборудване като фотоволтаици и ветрогенератори, използвани за производство на екологична енергия.