Електронно оборудване

Тази имуществена застраховка предоставя застрахователно покритие за електроннa техника, инсталирана в застрахования обект срещу всички имуществени щети, възникнали внезапно, непредвидимо и въпреки волята на застрахования като наприемер: щети или загуби вследствие на свръхнапрежение, кражба чрез взлом, пожар и др.