1. Какво представлява застраховката

Застраховката осигурява защита на движимото и/или недвижимо имущество на големи индустриални обекти: производствени предприятия, складове, магазини, селскостопански обекти, обекти на държавната и общинска администрация и др. подобни, находящи се на територията на Р. България.

Тази застраховка се отличава с най-пълното застрахователно покритие за големия бизнес. Застрахованите могат да защитят не само имуществото си, но и всички допълнителни разходи и загуби, произтичащи от увреждане или загуба на имущество. Застрахователното покритие на тази полица е на база “всички рискове”, т.е., покриват се загуба или вреда на застрахованото имущество, причинена пряко от всяко внезапно, случайно и непредвидено събитие, освен изрично изключените в Общите условия. 

2. Покрити рискове:

 • Пожар, включително последиците от гасенето му
 • ВиК аварии
 • Природни бедствия – градушка, буря, проливен дъжд, наводнение вследствие на буря, падащи дървета или клони, естествено натрупване на сняг и лед, удар от мълния
 • Удар от превозно средство или животно
 • Злоумишлен пожар и злоумишлена експлозия
 • Земетресение
 • Късо съединение и токов удар
 • Злоумишлени действия на трети лица
 • Кражба чрез взлом, грабеж
 • Кражба чрез използване на техническо средство
 • Щети вследствие на наводнение
 • Гражданска отговорност към трети лица
 • Счупване на стъкла и витрини
 • Разходите, направени от застрахования за ограничаване на вредите, за отстраняване на развалини и останки, за преместване и съхранение на застраховано имущество