Застраховка на търговски обекти и офиси

1. Какво представлява застраховката

Застраховката е специално разработена и насочена към собствениците или наемателите на търговски обекти /магазини, складове/, офиси, заведения за обществено хранене, лекарски и стоматологични кабинети, фризьорски и козметични салони, туристически агенции и други обекти от сферата на търговията и услугите.

Застраховат се собствени или на законно основание наети, предоставени на отговорно пазене или разпореждане имущества, в това число:

 • недвижими имущества – производствени и непроизводствени сгради;
 • движими имущества – машини, съоръжения и оборудване; компютри, аудиовизуална и офис техника; транспортни средства; стопански инвентар; разходи за придобиване на ДМА; други ДМА; произведения на изкуството;
 • стоково-материални запаси: стоки; материали и суровини; незавършено производство; продукция;
 • чужди движими и недвижими имущества, намиращи се в застрахования обект и собственост на трети лица, които застрахованият владее, контролира и/или ползва на законно основание.

2. Покрити рискове:

 • Пожар, включително последиците от гасенето му
 • ВиК аварии
 • Природни бедствия – градушка, буря, проливен дъжд, наводнение вследствие на буря, падащи дървета или клони, естествено натрупване на сняг и лед, удар от мълния
 • Удар от превозно средство или животно
 • Злоумишлен пожар и злоумишлена експлозия
 • Земетресение
 • Късо съединение и токов удар
 • Злоумишлени действия на трети лица
 • Кражба чрез взлом, грабеж
 • Кражба чрез използване на техническо средство
 • Щети вследствие на наводнение
 • Гражданска отговорност към трети лица
 • Счупване на стъкла и витрини