1. Какво представлява застраховка Гражданска отговорност

Гражданска отговорност е задължителна застраховка. Тя покрива отговорността на застрахования за причинените от него на трети лица, в това число пешеходци, велосипедисти и други участници в движението по пътищата, вреди вследствие на притежаването или използването на моторно превозно средство, включително:

 1. неимуществените и имуществените вреди вследствие на телесно увреждане или смърт;
 2. вредите, причинени на чуждо имущество;
 3. пропуснатите ползи, които представляват пряк и непосредствен резултат от увреждането;
 4. разумно направените разходи във връзка с предявяването на претенция по т. 1 - 3, включително съдебните разноски, присъдени в тежест на застрахованото лице.

2. Лимити на отговорност

Лимитите на отговорност, считано от 01.01.2016 са еднакви за всички застрахователни компании и те са:
При събития, настъпили на територията на Република България:

 • за вреди на имущество (вещи) – 2 000 000 лв. за всяко събитие, независимо от броя на увредените лица.
 • за имуществени и неимуществени вреди вследствие на телесно увреждане или смърт:
  • за всяко събитие при едно увредено лице - до 2 000 000 лв
  • за всяко събитие при две или повече увредени лица - до 10 000 000 лв. 

При събития, настъпили на територията на държава членка на Европейския съюз:
Минималните лимити на отговорност, приложими в съответната държава членка, на територията на която е настъпило застрахователното събитие, съгласно нейния закон или покритието съгласно закона на територията, където обичайно се намира моторното превозно средство, когато това покритие е по-високо.

3. Срок на застраховката

Застраховка Гражданска отговорност се сключва единствено и само за срок от една година. Всички застрахователни компании предлагат разсрочено плащане, което в повечето случаи е със завишение на застрахователната премия. Ако клиентът не внесе следващата вноска от разсрочената застрахователна премия, след 15 дневен срок полицата Гражданска отговорност автоматично се прекратява.

4. Територия на валидност

Застраховка Гражданска отговорност е валидна за територията на България, държавите от Европейския съюз и Европейското икономическо пространство (ЕИП)*, Андора, Швейцария и Сърбия.

Ето справка кои са държавите членки на Европейското икономическо пространство (ЕИП)

В останалите държави от системата „Зелена карта“ се изисква едноименния сертификат. От 1 януари 2016 г. застрахователните компании са длъжни да го издават безплатно към полицата „Гражданска отговорност“.

5. Цена на застраховка Гражданска отговорност.

За най-ниската цена по застраховка Гражданска отговорност за Вашия лек или товарен автомобил можете да се информирате като позвъните на тел: 0888 310831.

От ТУК може да разпечатате двустранен констативен протокол за ПТП, който се попълва от водачите, участници в леко ПТП, и тогава  КАТ не идва на мястото на произшествието. Можете да попълните двустранен протокол, когато са на лице следните условия:

 • има съгласие за вина - и двамата участници в ПТП са съгласни чия е вината;
 • няма пострадали лица (дори и леко);
 • в ПТП са участвали само две превозни средства;
 • и двата автомобила са в движение и щетите не са големи;
 • не е увредено чуждо имущество извън това на участниците в ПТП;
 • никой от участиците в ПТП не е употребил алкохол;

Важно: Задължително трябва да уведомите за събитието КАТ на телефон 112 и да впишете номера на обаждането в протокола.

Във всички останали случаи следва да уведомите КАТ и да изчакате на място за издаване на протокол от КАТ.